صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۶۷ ۱.۶ ۱,۰۳۷.۳۷ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۰.۶۹ ۱.۳۳ ۱,۱۲۰.۸۳ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ (۰.۰۳) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۰.۷۶ ۱.۴ ۱,۵۱۳.۹۴ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۰.۳۶) ۰.۲۹ (۷۲.۹۲) ۱۸۴.۱۲
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۸ ۶۵.۷۸ ۳۴.۰۷
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ (۰.۰۹) ۰.۲۲ (۲۸.۳) ۱۲۳.۶۶
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۵۶) (۰.۱۲) (۸۶.۹۳) (۳۴.۵۱)
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۰.۰۳) ۰
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۱ ۰.۱۱ ۴۳.۴۶ ۴۸.۲
۱۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (۰.۱۶) ۰.۱۱ (۴۴.۶۳) ۴۷.۳۹
۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۰.۱ (۰.۴۱) ۴۶.۲ (۷۷.۳۸)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۱۳) (۰.۱۲) (۳۸.۳۳) (۳۴.۳۶)
۱۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۲۷) (۰.۵۱) (۶۳.۱۶) (۸۴.۲۶)
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ (۰.۰۳) ۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۱۷) (۰.۳۵) (۴۵.۵۱) (۷۲.۳)