صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (تصویب صورت‌های مالی سالیانه ) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ باموضوع تصویب صورت‌های مالی سالیانه دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ (تغییر کارمزد متولی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۶ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ با موضوع تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (تغییر محل اقامت صندوق) به همراه تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ آذرماه۱۴۰۰ (تغییر محل اقامت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با موضوع تغییر محل اقامت صندوق دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۰۳