صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۷۸,۳۱۰,۷۶۰,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۳:۲۰:۰۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۱,۱۰۷,۸۳۱ ۱,۱۰۷,۸۳۱ ۱,۱۰۷,۸۳۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۸,۳۱۰,۷۶۰,۸۲۷
  ۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱,۱۰۷,۶۰۱ ۱,۱۰۷,۶۰۱ ۱,۱۰۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۶,۰۰۹,۷۳۸,۹۶۴
  ۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱,۱۰۷,۳۷۳ ۱,۱۰۷,۳۷۳ ۱,۱۰۷,۳۷۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۳,۷۳۰,۶۴۲,۵۷۳
  ۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱,۱۰۷,۱۴۵ ۱,۱۰۷,۱۴۵ ۱,۱۰۷,۱۴۵ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۷۱,۴۵۴,۰۵۳,۸۱۳
  ۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱,۱۰۶,۹۱۸ ۱,۱۰۶,۹۱۸ ۱,۱۰۶,۹۱۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۹,۱۷۹,۹۶۸,۷۰۰
  ۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱,۱۰۶,۶۹۱ ۱,۱۰۶,۶۹۱ ۱,۱۰۶,۶۹۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۶,۹۰۸,۳۸۳,۲۵۴
  ۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱,۱۰۶,۴۷۸ ۱,۱۰۶,۴۷۸ ۱,۱۰۶,۴۷۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۴,۷۷۵,۳۶۶,۴۰۹
  ۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱,۱۰۶,۲۵۸ ۱,۱۰۶,۲۵۸ ۱,۱۰۶,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۶۲,۵۸۰,۲۶۵,۰۷۷
  ۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱,۱۰۵,۴۳۲ ۱,۱۰۵,۴۳۲ ۱,۱۰۵,۴۳۲ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۴,۳۲۳,۹۵۶,۳۳۹
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱,۱۰۵,۲۰۴ ۱,۱۰۵,۲۰۴ ۱,۱۰۵,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۲,۰۴۲,۷۵۴,۰۲۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱,۱۰۴,۹۷۶ ۱,۱۰۴,۹۷۶ ۱,۱۰۴,۹۷۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۹,۷۵۸,۲۱۴,۶۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱,۱۰۴,۷۴۸ ۱,۱۰۴,۷۴۸ ۱,۱۰۴,۷۴۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۷,۴۷۹,۹۵۸,۵۱۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱,۱۰۴,۵۲۰ ۱,۱۰۴,۵۲۰ ۱,۱۰۴,۵۲۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۵,۲۰۳,۴۱۹,۷۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱,۱۰۴,۲۹۳ ۱,۱۰۴,۲۹۳ ۱,۱۰۴,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۲,۹۲۹,۹۹۱,۷۸۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱,۱۰۴,۰۶۶ ۱,۱۰۴,۰۶۶ ۱,۱۰۴,۰۶۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۴۰,۶۵۹,۰۴۹,۲۳۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۱,۱۰۳,۸۳۹ ۱,۱۰۳,۸۳۹ ۱,۱۰۳,۸۳۹ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۸,۳۹۰,۵۸۸,۱۷۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۱,۱۰۳,۶۱۲ ۱,۱۰۳,۶۱۲ ۱,۱۰۳,۶۱۲ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۶,۱۲۴,۶۰۴,۷۰۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ ۱,۱۰۳,۳۸۶ ۱,۱۰۳,۳۸۶ ۱,۱۰۳,۳۸۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۳,۸۶۱,۰۹۴,۹۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۱,۱۰۳,۱۶۰ ۱,۱۰۳,۱۶۰ ۱,۱۰۳,۱۶۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۳۱,۶۰۰,۰۵۴,۸۹۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱,۱۰۲,۹۳۴ ۱,۱۰۲,۹۳۴ ۱,۱۰۲,۹۳۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۹,۳۴۱,۴۸۰,۷۶۵
  مشاهده همه