صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۵۹۴,۶۹۱,۱۰۴,۵۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۵۹,۴۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۵۹,۴۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۵۹,۴۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۵۹,۴۷۹ ۱,۰۵۹,۴۶۹ ۱,۰۵۹,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۴,۶۹۱,۱۰۴,۵۶۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۵۹,۳۴۱ ۱,۰۵۹,۳۳۱ ۱,۰۵۹,۳۳۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۳,۳۱۱,۵۳۹,۸۲۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۵۹,۱۳۹ ۱,۰۵۹,۱۳۰ ۱,۰۵۹,۱۳۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۹۱,۲۹۸,۱۵۳,۶۲۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۵۸,۹۸۸ ۱,۰۵۸,۹۷۹ ۱,۰۵۸,۹۷۹ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۹,۷۸۶,۲۲۵,۳۸۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۵۸,۸۲۹ ۱,۰۵۸,۸۲۰ ۱,۰۵۸,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۱۹۷,۴۲۶,۸۸۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۵۸,۶۷۱ ۱,۰۵۸,۶۶۱ ۱,۰۵۸,۶۶۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۶,۶۱۰,۷۲۹,۷۸۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۵۸,۴۰۴ ۱,۰۵۸,۴۰۳ ۱,۰۵۸,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۴,۰۲۶,۰۹۴,۶۳۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۵۸,۲۵۶ ۱,۰۵۸,۲۵۵ ۱,۰۵۸,۲۵۵ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۸۲,۵۴۷,۱۸۰,۱۱۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۵۷,۴۴۳ ۱,۰۵۷,۴۴۳ ۱,۰۵۷,۴۴۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۷۴,۴۲۶,۰۰۰,۴۳۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۰۵۷,۲۹۳ ۱,۰۵۷,۲۹۳ ۱,۰۵۷,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۷۲,۹۲۷,۸۴۰,۹۳۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۰۵۷,۱۴۳ ۱,۰۵۷,۱۴۳ ۱,۰۵۷,۱۴۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۷۱,۴۲۶,۲۱۴,۲۷۰
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۰۵۶,۹۹۳ ۱,۰۵۶,۹۹۳ ۱,۰۵۶,۹۹۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۹,۹۲۹,۷۴۸,۳۶۵
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱,۰۵۶,۸۴۴ ۱,۰۵۶,۸۴۳ ۱,۰۵۶,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۸,۴۳۴,۴۲۹,۰۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱,۰۵۶,۶۹۵ ۱,۰۵۶,۶۹۴ ۱,۰۵۶,۶۹۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۶,۹۴۱,۹۶۶,۸۰۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۱,۰۵۶,۵۴۵ ۱,۰۵۶,۵۴۲ ۱,۰۵۶,۵۴۲ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۵,۴۱۷,۷۹۴,۶۴۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۱,۰۵۶,۳۹۳ ۱,۰۵۶,۳۹۰ ۱,۰۵۶,۳۹۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۳,۸۹۸,۲۰۹,۹۸۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۱,۰۵۶,۲۴۱ ۱,۰۵۶,۲۳۸ ۱,۰۵۶,۲۳۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۲,۳۷۹,۱۱۰,۹۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۱,۰۵۶,۰۸۹ ۱,۰۵۶,۰۸۶ ۱,۰۵۶,۰۸۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۰,۸۶۲,۰۴۸,۱۳۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۱,۰۵۵,۹۳۸ ۱,۰۵۵,۹۳۵ ۱,۰۵۵,۹۳۵ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۵۹,۳۴۷,۰۱۸,۶۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱,۰۵۵,۷۸۶ ۱,۰۵۵,۷۸۳ ۱,۰۵۵,۷۸۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۵۷,۸۳۴,۰۱۹,۶۲۲
  مشاهده همه