صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۰۲۹,۴۲۴,۰۵۴,۲۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۵,۷۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۹۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۲,۹۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱,۱۰۵,۷۴۳ ۱,۱۰۲,۹۴۲ ۱,۱۰۲,۹۴۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۹,۴۲۴,۰۵۴,۲۵۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱,۰۹۷,۶۷۷ ۱,۰۹۴,۹۳۲ ۱,۰۹۴,۹۳۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۴۹,۳۱۵,۱۳۷,۶۰۸
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱,۰۸۹,۷۸۹ ۱,۰۸۷,۰۹۷ ۱,۰۸۷,۰۹۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۹۷۱,۰۹۴,۰۸۸
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱,۰۸۹,۷۸۸ ۱,۰۸۷,۰۹۶ ۱,۰۸۷,۰۹۶ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۹۶۳,۶۸۳,۴۲۱
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱,۰۸۹,۷۸۸ ۱,۰۸۷,۰۹۶ ۱,۰۸۷,۰۹۶ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۹۶۰,۴۱۴,۸۸۶
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱,۰۸۷,۵۶۳ ۱,۰۸۴,۸۸۷ ۱,۰۸۴,۸۸۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۴۸,۸۶۵,۹۸۶,۰۲۹
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱,۰۹۳,۷۶۳ ۱,۰۹۱,۰۴۴ ۱,۰۹۱,۰۴۴ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۰,۴۳۶,۸۶۵,۹۵۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱,۰۹۷,۸۸۷ ۱,۰۹۵,۱۴۰ ۱,۰۹۵,۱۴۰ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۱,۴۰۰,۳۶۰,۰۵۱
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱,۰۹۷,۸۸۶ ۱,۰۹۵,۱۳۹ ۱,۰۹۵,۱۳۹ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۵۱,۳۹۰,۲۹۲,۹۴۰
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱,۱۰۱,۶۴۰ ۱,۰۹۸,۸۶۷ ۱,۰۹۸,۸۶۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۸,۶۶۹,۰۷۲,۹۴۲
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱,۱۰۱,۶۳۹ ۱,۰۹۸,۸۶۶ ۱,۰۹۸,۸۶۶ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۸,۶۵۹,۳۲۱,۶۲۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱,۱۰۱,۶۳۸ ۱,۰۹۸,۸۶۵ ۱,۰۹۸,۸۶۵ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۸,۶۴۹,۷۲۵,۰۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱,۱۰۱,۲۶۵ ۱,۰۹۸,۴۹۴ ۱,۰۹۸,۴۹۴ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۴,۹۴۴,۹۹۴,۳۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱,۱۰۵,۴۸۶ ۱,۱۰۲,۶۸۷ ۱,۱۰۲,۶۸۷ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۲۶,۸۶۹,۶۰۰,۸۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱,۱۰۸,۳۷۳ ۱,۱۰۵,۵۵۴ ۱,۱۰۵,۵۵۴ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۵,۵۴۱,۸۰۶,۸۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱,۱۰۸,۰۵۱ ۱,۱۰۵,۲۳۴ ۱,۱۰۵,۲۳۴ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۲,۳۳۷,۴۵۱,۸۶۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱,۱۱۱,۹۴۶ ۱,۱۰۹,۱۰۳ ۱,۱۰۹,۱۰۳ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۹۱,۰۲۶,۸۵۸,۴۳۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱,۱۱۱,۹۴۵ ۱,۱۰۹,۱۰۲ ۱,۱۰۹,۱۰۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۹۱,۰۱۸,۱۸۳,۳۶۳
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱,۱۱۱,۹۴۵ ۱,۱۰۹,۱۰۱ ۱,۱۰۹,۱۰۱ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۹۱,۰۰۹,۶۶۰,۷۵۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱,۱۱۷,۵۰۴ ۱,۱۱۴,۶۲۲ ۱,۱۱۴,۶۲۲ ۰ ۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۶,۲۱۹,۳۳۶,۶۳۰
  مشاهده همه