صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰,۹۳۲,۲۸۷,۲۲۹,۰۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۵۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۳:۲۰:۰۱
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱,۰۹۳,۲۲۹ ۱,۰۹۳,۲۲۹ ۱,۰۹۳,۲۲۹ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۳۲,۲۸۷,۲۲۹,۰۲۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱,۰۹۳,۰۱۹ ۱,۰۹۳,۰۱۹ ۱,۰۹۳,۰۱۹ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۳۰,۱۹۴,۲۳۶,۸۹۵
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱,۰۹۲,۷۹۴ ۱,۰۹۲,۷۹۴ ۱,۰۹۲,۷۹۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۷,۹۳۸,۸۰۳,۳۹۷
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱,۰۹۲,۵۸۵ ۱,۰۹۲,۵۸۵ ۱,۰۹۲,۵۸۵ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۵,۸۵۰,۸۷۳,۷۴۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱,۰۹۲,۱۳۲ ۱,۰۹۲,۱۳۲ ۱,۰۹۲,۱۳۲ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۲۱,۳۲۱,۹۵۹,۶۹۱
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱,۰۹۱,۹۲۳ ۱,۰۹۱,۹۲۳ ۱,۰۹۱,۹۲۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۹,۲۲۹,۰۸۵,۹۸۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱,۰۹۱,۷۲۰ ۱,۰۹۱,۷۲۰ ۱,۰۹۱,۷۲۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۷,۱۹۵,۹۳۴,۶۹۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱,۰۹۱,۳۰۷ ۱,۰۹۱,۳۰۷ ۱,۰۹۱,۳۰۷ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۳,۰۶۹,۱۱۸,۵۱۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱,۰۹۱,۱۰۳ ۱,۰۹۱,۱۰۳ ۱,۰۹۱,۱۰۳ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۱۱,۰۲۶,۴۶۶,۸۹۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱,۰۹۰,۸۲۶ ۱,۰۹۰,۸۲۶ ۱,۰۹۰,۸۲۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۸,۲۵۷,۷۳۹,۹۸۹
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱,۰۹۰,۶۲۲ ۱,۰۹۰,۶۲۲ ۱,۰۹۰,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۶,۲۱۵,۸۸۴,۲۶۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱,۰۹۰,۴۱۸ ۱,۰۹۰,۴۱۸ ۱,۰۹۰,۴۱۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۴,۱۷۵,۶۷۸,۰۵۱
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱,۰۹۰,۲۱۴ ۱,۰۹۰,۲۱۴ ۱,۰۹۰,۲۱۴ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۲,۱۳۷,۱۱۸,۸۹۳
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱,۰۹۰,۰۱۰ ۱,۰۹۰,۰۱۰ ۱,۰۹۰,۰۱۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۹۷,۰۵۳,۹۳۸
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱,۰۸۹,۸۰۶ ۱,۰۸۹,۸۰۶ ۱,۰۸۹,۸۰۶ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۸,۰۵۸,۳۷۴,۷۶۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱,۰۸۹,۶۰۱ ۱,۰۸۹,۶۰۱ ۱,۰۸۹,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۶,۰۰۸,۳۸۰,۰۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱,۰۸۹,۱۹۷ ۱,۰۸۹,۱۹۷ ۱,۰۸۹,۱۹۷ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۱,۹۶۵,۰۵۴,۹۲۰
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱,۰۸۸,۹۸۷ ۱,۰۸۸,۹۸۷ ۱,۰۸۸,۹۸۷ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۸۹,۸۶۵,۹۸۰,۵۱۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱,۰۸۸,۷۷۷ ۱,۰۸۸,۷۷۷ ۱,۰۸۸,۷۷۷ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۸۷,۷۷۲,۸۷۳,۶۹۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱,۰۸۸,۵۶۸ ۱,۰۸۸,۵۶۸ ۱,۰۸۸,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۸۵,۶۸۱,۱۵۹,۰۵۷
  مشاهده همه