صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صورتهای مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ صورتهای مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ گزارش عملکرد مدیریت برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ گزارش عملکرد دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورتهای مالی دوره مالی ۴ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت‌های مالی نه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ صندوق خصوصی کمان کاریزما دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت‌وضعیت پورتفوی دوره یک‌ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود