صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۴,۰۵۹,۹۳۳ ۳۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۰۷ ۱.۱۴ % ۶,۸۵۴,۱۸۹ ۶۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۳,۹۷۹,۸۳۱ ۳۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۰۷ ۱.۱۵ % ۶,۸۵۴,۰۸۰ ۶۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۳,۹۰۱,۵۹۷ ۳۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۱۱ ۱.۱۶ % ۶,۸۵۴,۱۶۵ ۶۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۳,۹۰۱,۵۹۷ ۳۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۱۱ ۱.۱۶ % ۶,۸۵۴,۰۵۷ ۶۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۳,۹۰۱,۵۹۷ ۳۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۱۱ ۱.۱۶ % ۶,۸۵۳,۹۵۲ ۶۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۳,۸۷۹,۵۱۲ ۳۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۷۱۱ ۱.۱۶ % ۶,۸۵۳,۸۴۳ ۶۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۳,۹۴۱,۰۹۵ ۳۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۴۴ ۱.۱۳ % ۶,۸۵۶,۰۹۷ ۶۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۳,۹۸۲,۰۶۸ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۴۴ ۱.۱۳ % ۶,۸۵۵,۹۸۵ ۶۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۳,۹۸۲,۰۶۸ ۳۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۴۴ ۱.۱۳ % ۶,۸۵۵,۸۷۴ ۶۲.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۴,۰۱۹,۳۵۷ ۳۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۳۴۴ ۱.۱۲ % ۶,۸۵۵,۷۶۳ ۶۲.۳۳ % ۰ ۰ %