صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۵۷۹ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۱,۰۱۵ ۳۶.۱۸ % ۶,۵۲۳,۶۷۹ ۶۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۵۶۷ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۵۱,۰۱۵ ۳۶.۱۸ % ۶,۵۲۱,۷۶۱ ۶۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۴۴۷ ۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۴۷,۷۹۳ ۳۶.۱۶ % ۶,۵۲۲,۵۴۰ ۶۱.۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۳۲۶ ۲.۴۹ % ۳۸,۲۵۲ ۰.۳۵ % ۴,۰۲۱,۶۴۵ ۳۷.۰۶ % ۶,۵۲۰,۸۵۹ ۶۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۲۰۶ ۲.۴۹ % ۳۸,۲۳۴ ۰.۳۵ % ۴,۰۲۱,۶۴۵ ۳۷.۰۷ % ۶,۵۱۸,۸۵۹ ۶۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۰۸۶ ۲.۴۹ % ۳۸,۲۱۵ ۰.۳۵ % ۴,۰۲۱,۶۴۵ ۳۷.۰۸ % ۶,۵۱۶,۸۶۱ ۶۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۶۱ ۰.۳۳ % ۳۸,۱۹۶ ۰.۳۶ % ۴,۰۴۳,۱۱۵ ۳۸.۰۳ % ۶,۵۱۴,۹۳۳ ۶۱.۲۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۴۴ ۰.۳۳ % ۳۸,۱۷۸ ۰.۳۶ % ۴,۰۶۲,۵۰۵ ۳۸.۱۵ % ۶,۵۱۲,۸۷۰ ۶۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۲۹ ۰.۱۱ % ۳۸,۱۵۹ ۰.۳۶ % ۴,۰۴۱,۰۳۵ ۳۸.۰۵ % ۶,۵۲۹,۲۸۲ ۶۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۲۳ ۰.۱۱ % ۳۸,۱۴۰ ۰.۳۶ % ۴,۰۲۵,۲۸۷ ۳۷.۹۱ % ۶,۵۴۳,۰۰۶ ۶۱.۶۲ % ۰ ۰ %