صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر سهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۳۳۱,۹۶۵ ۳.۱۳ ۳۵۷,۲۶۶ ۳.۲۶ ۵۳۶,۰۲۲ ۴.۷۸ ۲۷۰,۵۷۹ ۲.۵۴
اوراق سپرده ۹۸۷,۰۹۷ ۹.۲۹ ۳۷,۱۰۰ ۰.۳۴ ۳۴,۳۲۳ ۰.۳۱ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲,۷۴۷,۶۰۹ ۲۵.۸۷ ۳,۹۸۹,۶۶۱ ۳۶.۴۳ ۴,۰۶۳,۴۶۲ ۳۶.۲۳ ۳,۸۵۱,۰۱۵ ۳۶.۱۸
سایر دارایی‌ها ۶,۵۵۵,۷۸۳ ۶۱.۷۲ ۶,۵۶۶,۳۳۲ ۵۹.۹۶ ۶,۵۸۲,۴۰۳ ۵۸.۶۹ ۶,۵۲۳,۶۷۹ ۶۱.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد