صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۰۱۳ %۰.۰۸۳
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۱۱۵ (۱.۵۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۰.۴۸۶ (۲.۰۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۲.۲۴۵ %۱۳.۱۶۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۵.۴۸۱ %۱۳.۸۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ %۵.۹۵۳ %۹.۲۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۶۲ %۴.۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۲ (۴.۰۹)%