صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
دارندگان واحدهای ممتاز

صاحبان واحدهای ممتاز

ردیف

نام سرمایه‌گذار

تعداد واحد

1

شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت پایا

1,470,000

2

شرکت سبدگردان کاریزما

1,170,000

3

شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما

300,000

4

شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما

30,000

5

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما

30,000

مجموع

3,000,000