صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/30 1,059,479 1,059,469 1,059,469 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,594,691,104,561
2 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/29 1,059,341 1,059,331 1,059,331 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,593,311,539,823
3 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/28 1,059,139 1,059,130 1,059,130 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,591,298,153,623
4 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/27 1,058,988 1,058,979 1,058,979 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,589,786,225,384
5 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/26 1,058,829 1,058,820 1,058,820 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,588,197,426,883
6 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/25 1,058,671 1,058,661 1,058,661 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,586,610,729,781
7 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/24 1,058,404 1,058,403 1,058,403 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,584,026,094,638
8 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/23 1,058,256 1,058,255 1,058,255 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,582,547,180,119
9 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/22 1,057,443 1,057,443 1,057,443 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,574,426,000,431
10 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/21 1,057,293 1,057,293 1,057,293 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,572,927,840,937
11 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/20 1,057,143 1,057,143 1,057,143 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,571,426,214,270
12 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/19 1,056,993 1,056,993 1,056,993 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,569,929,748,365
13 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/18 1,056,844 1,056,843 1,056,843 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,568,434,429,092
14 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/17 1,056,695 1,056,694 1,056,694 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,566,941,966,806
15 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/16 1,056,545 1,056,542 1,056,542 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,565,417,794,642
16 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/15 1,056,393 1,056,390 1,056,390 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,563,898,209,983
17 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/14 1,056,241 1,056,238 1,056,238 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,562,379,110,904
18 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/13 1,056,089 1,056,086 1,056,086 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,560,862,048,135
19 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/12 1,055,938 1,055,935 1,055,935 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,559,347,018,698
20 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1401/03/11 1,055,786 1,055,783 1,055,783 0 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,557,834,019,622