صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/13 1,105,743 1,102,942 1,102,942 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,029,424,054,256
2 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/12 1,097,677 1,094,932 1,094,932 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,949,315,137,608
3 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/11 1,089,789 1,087,097 1,087,097 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,870,971,094,088
4 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/10 1,089,788 1,087,096 1,087,096 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,870,963,683,421
5 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/09 1,089,788 1,087,096 1,087,096 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,870,960,414,886
6 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/08 1,087,563 1,084,887 1,084,887 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,848,865,986,029
7 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/07 1,093,763 1,091,044 1,091,044 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,910,436,865,952
8 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/06 1,097,887 1,095,140 1,095,140 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,951,400,360,051
9 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/05 1,097,886 1,095,139 1,095,139 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,951,390,292,940
10 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/04 1,101,640 1,098,867 1,098,867 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,988,669,072,942
11 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/03 1,101,639 1,098,866 1,098,866 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,988,659,321,625
12 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/02 1,101,638 1,098,865 1,098,865 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,988,649,725,024
13 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/12/01 1,101,265 1,098,494 1,098,494 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 10,984,944,994,361
14 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/30 1,105,486 1,102,687 1,102,687 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,026,869,600,860
15 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/29 1,108,373 1,105,554 1,105,554 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,055,541,806,810
16 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/28 1,108,051 1,105,234 1,105,234 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,052,337,451,862
17 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/27 1,111,946 1,109,103 1,109,103 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,091,026,858,435
18 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/26 1,111,945 1,109,102 1,109,102 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,091,018,183,363
19 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/25 1,111,945 1,109,101 1,109,101 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,091,009,660,758
20 صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما 1402/11/24 1,117,504 1,114,622 1,114,622 0 0 7,000,000 0 0 10,000,000 11,146,219,336,630