صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کمان کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۹۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۴۶۳
News
دسته بندی -
عنوان خبر تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری
منبع -
مقدمه با توجه به مجوز سازمان مبنی بر بغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری، دو نفر از اعضای جدید به شرح نامه پیوست جایگزین اعضای سابق شدند
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست